Web Push ?? przegl?darki powiedzia??y do???

Informacja prasowa
05/03/2020

Domeny.pl: najwi?ksze przegl?darki zacz???y blokowa? powiadomienia Web Push, raczej nikt za nimi nie b?dzie t?skni?
Web Push ?? przegl?darki powiedzia??y do???!

Czy zauwa??yli??cie, ??e Firefox i Chrome zacz???y blokowa? powiadomienia Web Push, czyli kr??tkie wiadomo??ci, kt??re za zgod? u??ytkownik??w wy??wietla??y si? w przegl?darce internetowej? Wed??ug niedawnych bada?? Firefox??a, irytowa??y one a?? 97 proc. u??ytkownik??w! W trosce o ich komfort przegl?darka od stycznia br. znacz?co ograniczy??a inwazyjno??? tego sposobu komunikowania si? stron internetowych z nami. W zesz??ym miesi?cu w ??lady swojego konkurenta poszed?? Chrome, a wkr??tce na podobny krok powinien zdecydowa? si? tak??e Edge ?? informuje serwis Domeny.pl.

Strony internetowe wykorzystywa??y powiadomienia Web Push do informowania w kr??tkiej formie o np. nowych informacjach opublikowanych na stronie. Pro??ba o zezwolenie na wy??wietlanie tego typu komunik??w pojawia??a si? zawsze podczas pierwszego kontaktu u??ytkownika ze stron?. Po jej akceptacji, witryna mog??a wysy??a? powiadomienia.
Eksperyment Fierfox??a przes?dzi?? spraw?

??W jaki spos??b na to narz?dzie reagowali u??ytkownicy? Takie pytanie zada?? sobie niedawno Firefox i przeprowadzi?? eksperyment, ??eby to sprawdzi?. Jego wyniki pokaza??y mi?dzy innymi, ??e a?? 99 proc. wy??wietlaj?cych si? powiadomie?? nie zosta??o zaakceptowanych przez u??ytkownik??w – w tym niemal 48 proc. zosta??o wprost zanegowanych, a pozosta??e 52 proc. powiadomie?? zosta??o zamkni?tych przez wybranie opcji ??nie teraz??. Dodatkowo ustalono, ??e je??eli u??ytkownik nie wyrazi zgody na Web Push za pierwszym razem, nie zrobi tego r??wnie?? p????niej? ?? m??wi El??bieta Korna?? z serwisu Domeny.pl.
Bazuj?c na wynikach swojego eksperymentu, Firefox wprowadzi?? w styczniu zmiany w sposobie wy??wietlania komunikat??w Web Push.
??Dotychczas pojawiaj?ce si? okienka zosta??y zast?pione przez ikonki powiadomienia. Znalaz??y one miejsce w pasku przegl?darki ?? zaraz obok ikonki ??k????dki?, kt??ra symbolizuje, ??e ogl?dana witryna jest bezpieczna, bo posiada certyfikat SSL. Dopiero w tym momencie, po najechaniu ikonki, u??ytkownik ma kontakt z notyfikacj?. U??ytkownik, chc?c do???czy? do bazy subskrybent??w, b?dzie musia?? klikn?? w pasku przegl?darki widoczn? ikonk? i w??wczas wyrazi? zgod? na otrzymywanie komunikat??w? ?? t??umaczy serwis Domeny.pl w swoim niedawnym wpisie blogowym na ten temat.

Chrome idzie w ??lady Firefoxa, wkr??tce powinien do???czy? Edge
Od lutego ??ladem Firefoxa pod???y?? tak??e Chrome, kt??ry w wersji nr 80 swojej przegl?darki wprowadzi?? m.in. zmiany zwi?zane z komunikatami Web Push. Sta??y si? one obecnie cichsze.

??Automatyczne blokowanie powiadomie?? push odbywa si? tu w przypadku dw??ch sytuacji. Pierwsza z nich jest zwi?zana z do??wiadczeniami u??ytkownik??w. Ci, kt??rzy konsekwentnie pozostaj? niewzruszeni na pojawiaj?ce si? komunikaty, blokuj?c powiadomienia, nie b?d? musieli robi? tego r?cznie. Blokowanie zostanie w???czone domy??lnie. Druga sytuacja dotyczy witryn, na kt??rych wsp????czynnik akceptacji powiadomie?? Web Push jest na bardzo niskim poziomie, czyli w praktyce dla wi?kszo??ci. Tu r??wnie?? Chrome b?dzie domy??lnie blokowa?? powiadomienia? ?? wyja??nia serwis Domeny.pl.

Eksperci Domeny.pl spodziewaj? si?, ??e wkr??tce na ograniczenie inwazyjno??ci Web Push w podobny spos??b, jak Chrome, powinna si? tak??e zdecydowa? przegl?darka Edge, kt??ra od swojej najnowszej wersji bazuje na silniku Chromium ?? takim samym, jak wykorzystywany przez przegl?dark? Google??a. Zwracaj? oni te?? uwag?, ??e najwcze??niej komunikaty Web Push zosta??y ograniczone w przegl?darce Safari. Witryny nie mog? w niej wy??wietla? pro??by o zgod? na powiadomienia podczas ??adowania strony internetowej. Mog? natomiast poprosi? o tak? zgod? w odpowiedzi na interakcj? u??ytkownika na stronie.
??Za powiadomieniami Web Push u??ytkownicy raczej nie b?d? t?skni?. Niejednokrotnie zdarza??o si? przecie??, ??e omy??kowo klikali oni niew??a??ciwy przycisk i tym samym zgadzali si? na aktywacj? powiadomie??. To stanowi??o nie lada gratk? dla cyberprzest?pc??w, kt??rzy cz?sto przejmowali kontrol? nad tym narz?dziem na witrynach i u??ywali go do rozpowszechniania podejrzanych link??w. Jedno niew??a??ciwie klikni?cie, a na komputerze mogliby??my mie? z??o??liwe oprogramowanie. Dlatego to dobrze, ??e komfort i bezpiecze??stwo u??ytkownik??w sta??y si? priorytetem dla najpopularniejszych przegl?darek? ?? komentuje El??bieta Korna??.

Dodatkowe informacje
Domeny.pl to firma specjalizuj?ca si? w rejestracji domen z ca??ego ??wiata (ponad 1000 rozszerze??). Drugi obszar specjalizacji firmy to certyfikaty SSL, kt??rych firma ma ponad 100 do wyboru (od 10 wystawc??w). Ofert? firmy wyr????niaj? konkurencyjne ceny, a tak??e wysoki standard us??ug. Domeny.pl jest cze??? grupy H88, jednej z najwi?kszych i najszybciej rozwijaj?cych si? firm webhostingowych w Polsce. G????wnym celem grupy H88 jest oferowanie produkt??w i us??ug, kt??re pomagaj? osi?gn?? sukces w internecie. H88 realizuje ten cel przez swoje wyspecjalizowane marki, do kt??rych nale??? – opr??cz Domeny.pl – tak??e m.in. Hekko.pl, Linuxpl.com czy Kei.pl. Z us??ug H88 korzysta oko??o 230 tys. klient??w.

Authors
Top