Immunitet Sędzia

Immunitet sędziowski

Immunitet sędziowski gwarantuje ustawa. Jest to artykuł 181 Konstytucji RP i artykuł 80 ustawy “Prawo o ustroju sądów powszechnych”. Jest w nich zapisane, że sędzia

Immunitet sędziowski gwarantuje ustawa. Jest to artykuł 181 Konstytucji RP i artykuł 80 ustawy “Prawo o ustroju sądów powszechnych”.

Jest w nich zapisane, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, jeżeli wcześniej nie zgodzi się na to sąd dyscyplinarny.

Czy sędzia może jednak zostać aresztowany lub zatrzymany? Nie ma takiej możliwości, poza jednym wyjątkiem: jeżeli zostanie złapany na czynieniu przestępstwa, i jeżeli to zatrzymanie będzie konieczne po to, aby zapewnić prawidłowy tok postępowania.

Jeżeli sędzie zostanie zatrzymany, wtedy powiadamia się o tym jak najprędzej prezesa właściwego miejscowo Sądu Apelacyjnego. On może wydać nakaz zwolnienia zatrzymanego.

hastagi na stronie:

#immunitet sędziowski #immunitet sedziowski #immunitet sędziego

A to już wiesz?  Ubezpieczenie od utraty pracy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy