Vertiv rozpoczyna wsp????prac? dystrybucyjn? z Ingram Micro w Polsce

Vertiv rozpoczyna wsp????prac? dystrybucyjn? z Ingram Micro w Polsce

Producent kontynuuje rozw??j sieci dystrybutor??w z warto??ci? dodan?, zapewniaj?c rozbudowan? infrastruktur? i silny program wsparcia dla reseller??w

Warszawa, [5 listopada 2020 r.] ?? Vertiv (NYSE: VRT), globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwi?za?? gwarantuj?cych ci?g??o??? dzia??ania przedsi?biorstw, og??osi?? nawi?zanie partnerstwa dystrybucyjnego z Ingram Micro, jednym z najwi?kszych dystrybutor??w z warto??ci? dodan? (VAD) w Europie ??rodkowo-Wschodniej i liderem sprzeda??y infrastruktury dla centr??w przetwarzania danych, produkt??w sieciowych oraz system??w bezpiecze??stwa w kanale dystrybucji IT.

Vertiv zapewni resellerom Ingram Micro dost?p do kompleksowych rozwi?za?? oraz us??ug dla serwerowni i centr??w danych, skierowanych do takich bran??, jak: handel detaliczny, s??u??ba zdrowia, przemys??, transport, bankowo???, finanse, logistyka, edukacja i administracja.

Ingram Micro b?dzie wsp????pracowa? z resellerami w celu zapewnienia zasob??w zwi?zanych z rozwojem biznesu w zakresie us??ug marketingowych, szkole?? oraz pomocy technicznej przed i po sprzeda??y.

W??r??d linii produkt??w Vertiv, kt??re Ingram Micro b?dzie oferowa? w Polsce, znalaz??y si?: systemy zasilania gwarantowanego, klimtatyzacji precyzyjnej, modu??y dystrybucji zasilania, szafy teleinformatyczne rack oraz rozwi?zania do zdalnego dost?pu, monitoringu i zarz?dzania elementami infrastruktury krytycznej, pod znanymi markami nale???cymi do Vertiv: LiebertŽ, AvocentŽ i Geist™.

?? Zgodnie z nasz? strategi? rozwoju kana??u dystrybucyjnego, wsp????praca z Ingram Micro zwi?kszy obecno??? Vertiv w Polsce i dotarcie z ofert? do szerszego grona reseller??w dzia??aj?cych w obszarze infrastruktury konwergentnej ?? m??wi Urszula Fija??kowska, Senior Partner Account Manager odpowiedzialna za wsp????prac? z dystrybutorami w Vertiv Poland. ?? Zesp???? Ingram Micro posiada odpowiednie kompetencje oraz do??wiadczenie w oferowaniu rozwi?za?? dla centr??w danych, dlatego jestem przekonana, ??e resellerzy zyskaj? zwi?kszone wsparcie w zakresie realizacji z??o??onych projekt??w z wykorzystaniem infrastruktury krytycznej ?? dodaje Fija??kowska.

?? Z punktu widzenia wsp????pracy mi?dzy dystrybutorem a producentem, istotny jest fakt, ??e Vertiv oferuje kompleksowe rozwi?zania jako pojedynczy dostawca. To znacznie przy??piesza proces doboru element??w infrastruktury na potrzeby projekt??w naszych partner??w ?? komentuje Tomasz Zi?ba, Product Manager odpowiedzialny za wsp????prac? z Vertiv w Ingram Micro. ?? Dodatkowo, opr??cz rozwi?za?? wysokiej jako??ci, resellerzy mog? skorzysta? z oferowanych przez Vertiv program??w motywacyjnych, konfigurator??w i selektor??w produktowych oraz szkole?? dostarczanych w ramach programu dla partner??w handlowych producenta. Zakres oferowanego wsparcia sprawia, ??e wraz z Vertiv tworzymy silny zesp????, zorientowany na spe??nianie indywidualnych potrzeb partner??w i ich klient??w ?? dodaje.

Umowa wesz??a w ??ycie w pa??dzierniku br. i resellerzy mog? ju?? sk??ada? w Ingram Micro zam??wienia na rozwi?zania Vertiv. Dodatkowe informacje na temat Programu dla Partner??w Vertiv mo??na znale??? na stronie Partners.Vertiv.com

# # #

O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwi?zania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a tak??e szereg us??ug, kt??re zapewniaj? nieprzerwane i optymalne dzia??anie kluczowych system??w swoich klient??w oraz ich rozw??j, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwi?zuje najwa??niejsze wyzwania stoj?ce przed administratorami centr??w danych, sieci komunikacyjnych oraz obiekt??w komercyjnych i przemys??owych, za pomoc? oferowanych system??w z zakresu zasilania, ch??odzenia, infrastruktury informatycznej oraz us??ug wspieraj?cych ??rodowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba firmy Vertiv znajduje si? w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie oko??o 20 tys. os??b i prowadzi dzia??alno??? w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowo??ci i materia??y dotycz?ce Vertiv dost?pne s? stronie Vertiv.pl.

O firmie Ingram Micro
Ingram Micro Sp. z o.o. to jeden z najpr???niejszych i najdynamiczniejszych dystrybutor??w z warto??ci? dodan? (VAD) osi?gaj?cy najwi?ksze wyniki w sprzeda??y produkt??w sieciowych, Data Center, Security, UPS, Data Capture / Point of Sale Division. Dzi?ki kompleksowej ofercie, elastycznym warunkom wsp????pracy i najnowocze??niejszej na rynku platformie IngramMicro24 oferujemy naszym partnerom biznesowym wszystko czego potrzebuj? do osi?gni?cia sukcesu w prowadzeniu swojej dzia??alno??ci gospodarczej. Dodatkowe informacje mo??na znale??? na stronach pl.ingrammicro.eu oraz ingrammicro24.com.

Authors

Top