Nowoczesny system monitoringu personalnego dzieci i os??b chorych – Opiekun GPS

INFORMACJA PRASOWA

Chro?? tych, kt??rych kochasz

Mijaj? d??ugie godziny, a syna b?d?? c??rki wci??? nie ma w domu. Co je??li godziny zamieni? si? w lata? Ka??dego roku policja odnotowuje ??rednio 17-19 tys. zagini??, z czego ponad jedn? trzeci? stanowi? dzieci. Z danych policyjnych wynika, ??e w 2012 roku w Polsce zagin???o 320 dzieci do 6. roku ??ycia, oko??o 800 dzieci w wieku 7-13 lat i oko??o 5 340 w wieku 14-17 lat. Lato jest szczeg??lnym okresem, kiedy zjawisko to diametralnie ro??nie. Kolonie, wyjazdy, nowe znajomo??ci ?? jak zadba? o bezpiecze??stwo potomka? Z pomoc? mog? przyj??? nowoczesne technologie, np. Opiekun GPS.

Robi??am co?? w??a??nie w domu, potem przewija??am roczn? Monik?, moj? drug? c??reczk?. Ca??y czas zerka??am przez okno na Natali?. W pewnej chwili Natalia spyta??a mnie, czy mo??e p??j??? na rower. Powiedzia??am, ??e absolutnie nie. By??am pewna, ??e c??rka mnie pos??ucha, bo jest pos??usznym dzieckiem. Nigdy nie robi??a mi na przek??r. Kiedy po paru minutach wysz??am na podw??rze z Monik?, mojej starszej c??rki ju?? nie by??o. Serce ??cisn???o mi si? ze strachu ?? relacjonuje Anna, kt??rej c??rka odnalaz??a si? po kilku godzinach poszukiwa??. Wspominaj?c to wydarzenie, za ka??dym razem Anna prze??ywa horror. Na szcz???cie Monika trafi??a
w ramiona mamy ca??a i zdrowa. Takie sytuacje cz?sto sp?dzaj? sen z powiek rodzicom.

Wiele zagini?? spowodowanych jest os??abieniem czujno??ci ze strony opiekun??w. Z jednej strony ka??dy z nas ma prawo do chwilowej niedyspozycji, s??abo??ci, zw??aszcza kiedy jeste??my przem?czeni codzienn? prac?. Z drugiej jednak nale??y pami?ta?, ??e nawet moment nieuwagi mo??e sko??czy? si? tragicznie. Z tego wzgl?du od najm??odszych lat powinni??my t??umaczy? dzieciom jak maj? zachowywa? si? w okre??lonych sytuacjach
i dlaczego jest to takie wa??ne. Dziecko powinno rozumie?, czemu rodzic wymaga od niego niekt??rych zachowa??. Poza rozmow? i budowaniem zrozumienia u dziecka, warto skorzysta? z innych metod podnosz?cych bezpiecze??stwo naszej pociechy, tj. mo??liwo??? sprawdzania jej lokalizacji poprzez urz?dzenia GPS ?? m??wi psycholog Emilian Walendzik.

Dziecko zawsze ??na oku?
Jednym z takich rozwi?za??, kt??re pozwala nam za ka??dym razem sprawdzi?, gdzie znajduje si? dziecko, jest Opiekun GPS. Urz?dzenie to ???czy w sobie funkcje nadajnika GPS i dyskretnego telefonu kom??rkowego. Dzi?ki temu mamy mo??liwo??? tak??e na dwustronn? komunikacj?. Nasz podopieczny mo??e powiadomi? nas np. o niebezpiecznym zdarzeniu lub sytuacji potencjalnie mu zagra??aj?cej za pomoc? przycisku SOS. Informacja zostaje wys??ana na trzy zakodowane wcze??niej w urz?dzeniu numery telefon??w, np. nasz, m???a i naszej siostry. Urz?dzenie wysy??a wiadomo??? SMS z precyzyjn? lokalizacj? (linkiem do mapy). Przy zastosowaniu odpowiedniej karty Opiekun GPS mo??e nawi?zywa? r??wnie?? po???czenie g??osowe i umo??liwi? rozmow?. W??wczas po wys??aniu smsa urz?dzenie automatycznie wykonuje po???czenia telefoniczne do wybranych os??b. Je??li kt??ra?? z nich nie odbierze, samodzielnie ???czy si? z kolejnym numerem na li??cie. Prosty mechanizm mo??e uratowa? zdrowie i ??ycie najdro??szej nam osoby. Nie tylko w sytuacji porwania. Lokalizator mo??e pom??c r??wnie??, gdy dziecko nie pos??ucha si? rodzic??w, oddali si? i zagubi.

Na bezpiecznym obszarze
Znamy dok??adnie miejsca, w kt??rych przebywa nasz podopieczny, kiedy nie ma go z nami. Gdyby znalaz??o si? poza nimi, wzbudzi??oby to zapewne nasz niepok??j. Opcja ??bezpiecznego obszaru? powiadamia nas, je??li syn lub c??rka znajd? si? poza tym wyznaczonym obszarem. B?d? w miejscu, w kt??rym nie powinni by?. Mo??emy w??wczas pilnie sprawdzi? lokalizacj? w dowolnym czasie i urz?dzeniu z dost?pem do Internetu. Wystarczy kilka sekund, aby ustali?, gdzie jest dziecko, czy si? porusza, je??li tak, to, w kt??rym kierunku i z jak? pr?dko??ci?. Wiemy, czy idzie pieszo, czy jedzie pojazdem. Jest to bardzo wa??ne np. w sytuacjach uprowadzenia, pr??bie zatrzymania przez obc? osob? czy wypadku, kiedy to czas i szybka reakcja licz? si? najbardziej. W czasie wakacji zjawisko zagini?? nasila si? szczeg??lnie. Opiekun GPS pomo??e uchroni? nasz? pociech? przed niebezpiecze??stwami a nam zapewni poczucie zapewnionego jej bezpiecze??stwa ?? m??wi Wojciech Czy??ak, Dyrektor sprzeda??y system??w GPS.

Opiekun GPS jest intuicyjny i prosty w obs??udze. Urz?dzenie, w zale??no??ci od u??ytkowania mo??e pracowa? bez przerwy od 8 godzin do 2 dni, a p????niej by? ??adowany przy pomocy kabla USB. Wi?cej informacji na temat produktu odnajdziemy na stronie: www.opiekungps.pl

Cena: 550 PLN (w koszt aparatu wliczony jest pierwszy miesi?c abonamentu)

1

2

HERTZ SYSTEMS_LOGO

Ulotka_i_infografika_Opiekun GPS_01

Ulotka_i_infografika_Opiekun GPS_02

Opiekun GPS dost?pny jest sklepie internetowym oraz w wybranych aptekach w ca??ej Polsce. Lista plac??wek znajduje si? na stronie www.opiekungps.pl w zak??adce ??Gdzie kupi???.

Hertz Systems
Hertz Systems jest liderem w dziedzinie in??ynierii elektronicznej i telematycznej. Firma w ca??o??ci
z udzia??em kapita??u polskiego od ponad 25 lat tworzy i rozwija najnowsze technologie dla sektora obrony, bezpiecze??stwa i ochrony zdrowia oraz transportu i telekomunikacji.
Dzia??alno??? przedsi?biorstwa w zakresie projektowania i produkcji sprz?tu oraz system??w oparta jest
o innowacyjne rozwi?zania przygotowane dla najbardziej wymagaj?cych Klient??w.
Dowodem najwy??szego profesjonalizmu firmy jest uzyskanie statusu dostawcy system??w ???czno??ci dla Sojuszu P????nocnoatlantyckiego (NATO). Wysokie kompetencje Hertz Systems wielokrotnie dostrzega??y r????ne kapitu??y konkurs??w i plebiscyt??w, przyznaj?c firmie presti??owe tytu??y i wyr????nienia, m.in. Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju, Lidera Polskiego Biznesu 2012 czy te?? Diament??w Forbesa i Gazel Biznesu.
W czerwcu 2014 Hertz Systems zdoby??a dwie diamentowe nagrody oraz wyr????nienie w konkursie przeprowadzonym pod patronatem Biura Bezpiecze??stwa Narodowego, uzyskuj?c tytu?? “Lidera Bezpiecze??stwa Pa??stwa”.
Najnowszym osi?gni?ciem firmy Hertz Systems jest obecnie wprowadzany na rynek nowoczesny system monitoringu personalnego dzieci i os??b chorych – Opiekun GPS.
Hertz Systems realizuje r??wnie?? projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz wsp????pracuje
z europejskimi liderami w technologiach kosmicznych.

Authors

3 Comments

  1. Marysia said:

    Uważam, że każda inwestycja jest potrzebna, jeżeli ma zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom. Interesuje mnie tylko jakich dokładnie rozmiarów jest to urządzenie. Chciałabym wiedzieć, gdzie mogę spokojnie je umieścić, aby mój syn zawsze miał GPS ze sobą. Telefony komórkowe też są dobrym rozwiązaniem, ale dzieciom bardziej służą do grania i niestety są atrakcyjne dla złodziei.

  2. agataka said:

    Ja już od kilku miesięcy korzystam z urządzenia i bardzo sobie chwalę. Początkowo myślałam, że ładowanie Opiekuna będzie uciążliwe, ale po pewnym czasie stało się to obowiązkiem i weszło w krew. Moja Zuzia już nawet nie pamięta, że ma GPS w plecaku 🙂

Comments are closed.

Top