IoT s??abym ogniwem przemys??u

Data 4 11 2020

IoT s??abym ogniwem przemys??u

GDA??SK ?? Ka??dego dnia podejmowanych jest nawet 230 tysi?cy pr??b cyberatak??w wykorzystuj?cych z??o??liwe oprogramowanie. Skala zagro??e??, dotycz?cych tak??e biznesu oraz przemys??u, stale ro??nie. S??abym ogniwem w sieci mo??e by? nie tylko komputer czy drukarka, ale te?? inteligentne o??wietlenie, czujniki czy system steruj?cy klimatyzacj?. Eksperci wskazuj? na konieczno??? ochrony przemys??owego internetu rzeczy (IIoT) oraz utworzenia mi?dzynarodowych norm bezpiecze??stwa inteligentnych urz?dze?? i system??w.

Internet rzeczy wkracza do przemys??u
W 2019 roku 36% przedsi?biorstw ze ??wiatowego sektora energetyki i us??ug publicznych wdra??a??o rozwi?zania z zakresu internetu rzeczy. Na same systemy IIoT w ci?gu 5 lat na ??wiecie wydanych zostanie prawie 950 mld dolar??w. Na inteligentnych urz?dzeniach w coraz wi?kszym stopniu bazuje infrastruktura operacyjna (OT), kt??ra kontroluje prac? maszyn. Inteligentne czujniki i programy zarz?dzaj? budynkami i sprz?tem, systemami przeciwpo??arowymi, klimatyzacj?, o??wietleniem czy windami.

Realne wirtualne zagro??enia
W 75% zak??ad??w i firm inteligentne czujniki u??ywane s? do monitorowania fizycznego bezpiecze??stwa budynku czy sprz?tu. Jednak nierzadko pomija si? kwestie zwi?zane z ich wirtualn? ochron?. Czujniki temperatury, ruchu i wilgotno??ci czy systemy sterowania budynkami oraz maszynami cz?sto nie s? uwzgl?dniane przez rozwi?zania chroni?ce przed cyberatakami, a s? na nie r??wnie podatne jak np. komputery. Maj? te?? zwykle o wiele s??absze zabezpieczenia ni?? tradycyjny sprz?t IT i stanowi? s??abe ogniwo ca??ego systemu.

?? Rygorystyczne standardy bezpiecze??stwa s? powszechne dla sprz?tu komputerowego i oprogramowania IT: szyfrowana komunikacja, antywirusy czy regularne aktualizacje. Wraz z post?puj?c? cyfryzacj? oraz wykorzystaniem urz?dze?? z zakresu internetu rzeczy w zak??adach i budynkach konieczne jest zapewnienie podobnych dobrych praktyk i standard??w tak??e w przemy??le ?? m??wi Jacek Zarzycki, Product Manager w firmie Eaton.

Przez klimatyzacj? do sieci
Inteligentny system o??wietlenia sam z siebie nie przesy??a informacji, kt??re mog? zosta? przej?te przez przest?pc??w i zaszyfrowane dla okupu. Jednak jest po???czony z wewn?trzn? sieci? przedsi?biorstwa, a przez to otwiera ??furtk?? do ca??ego ??rodowiska IT i cenniejszych danych. Ale tak??e samo zak????canie pracy maszyn i system??w przemys??owych mo??e spowodowa? przestoje oraz straty finansowe i wizerunkowe.

W 2014 roku cyberprzest?pcy uzyskali dost?p do danych 110 mln Amerykan??w poprzez system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji du??ej sieci sklep??w. Rok p????niej cyberatak na elektrownie skutecznie pozbawi?? zasilania 230 tysi?cy odbiorc??w na Ukrainie. Przez system zdalnego dost?pu przest?pcy dostali si? m.in. do fizycznej infrastruktury obiektu, takiej jak wy???czniki i zasilacze UPS. Pos??u??y??y one do sabotowania pracy zak??adu.

?? Kwestie cyberbezpiecze??stwa powinny by? uwzgl?dniane ju?? na etapie projektowania i testowania urz?dze?? oraz infrastruktury. Aby minimalizowa? ryzyko, ??e rozwi?zania techniczne nara??? przedsi?biorc??w na atak, potrzebne s? mi?dzynarodowe, ujednolicone certyfikaty bezpiecze??stwa ?? wskazuje Jacek Zarzycki.

Informacje o firmie Eaton
Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem z szerok? wiedz? w dziedzinie dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwod??w, jako??ci energii, zabezpieczenia zasilania zapasowego i magazynowaniu energii; regulacji i automatyki; bezpiecze??stwa i ochrony ??ycia; rozwi?za?? strukturalnych oraz rozwi?za?? do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach. Dzi?ki kompleksowym us??ugom, kana??om oraz zintegrowanej platformie cyfrowej i szczeg????owej wiedzy Eaton zasila to, co kluczowe dla r????nych bran??y na ca??ym ??wiecie, pomagaj?c klientom w rozwi?zywaniu najbardziej krytycznych wyzwa?? w zarz?dzaniu energi? elektryczn?.
Nasz? misj? jest poprawa jako??ci ludzkiego ??ycia i troska o ??rodowisko naturalne dzi?ki technologiom i us??ugom zwi?zanym z dystrybucj? energii. Zapewniamy trwa??e energetycznie rozwi?zania, kt??re pomagaj? naszym klientom zwi?kszy? wydajno??? i bezpiecze??stwo oraz zr??wnowa??y? zu??ycie energii elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej. Nasze produkty sprzedajemy w ponad 175 krajach, a przychody firmy w 2019 roku wynios??y 21,4 miliarda dolar??w. Firma Eaton zatrudnia blisko 97 tysi?cy pracownik??w.

Authors

Top