Immunitet s?dziowski

Immunitet s?dziowski gwarantuje ustawa. Jest to artyku?? 181 Konstytucji RP i artyku?? 80 ustawy “Prawo o ustroju s?d??w powszechnych”.

Jest w nich zapisane, ??e s?dzia nie mo??e by? poci?gni?ty do odpowiedzialno??ci karnej ani pozbawiony wolno??ci, je??eli wcze??niej nie zgodzi si? na to s?d dyscyplinarny.

Czy s?dzia mo??e jednak zosta? aresztowany lub zatrzymany? Nie ma takiej mo??liwo??ci, poza jednym wyj?tkiem: je??eli zostanie z??apany na czynieniu przest?pstwa, i je??eli to zatrzymanie b?dzie konieczne po to, aby zapewni? prawid??owy tok post?powania.

Je??eli s?dzie zostanie zatrzymany, wtedy powiadamia si? o tym jak najpr?dzej prezesa w??a??ciwego miejscowo S?du Apelacyjnego. On mo??e wyda? nakaz zwolnienia zatrzymanego.

hastagi na stronie:

#immunitet sędziowski #immunitet sedziowski #immunitet sędziego

Tags

Related posts

Top