Immunitet articles

Immunitet sędziowski

Immunitet sędziowski gwarantuje ustawa. Jest to artykuł 181 Konstytucji RP i artykuł 80 ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych”. Jest w nich zapisane, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, jeżeli wcześniej nie zgodzi się na to sąd dyscyplinarny.…
Top