68% firm ma problemy z zatrudnianiem ekspert??w ds. cyberbezpiecze??stwa

68% firm ma problemy z zatrudnianiem ekspert??w ds. cyberbezpiecze??stwa

Wielu ekspert??w ds. cyberbezpiecze??stwa zdaje sobie spraw?, ??e w dziedzinie, kt??r? si? zajmuj?, istnieje luka kompetencyjna. Ma ona olbrzymi wp??yw na zdolno??? przedsi?biorstw do ochrony swoich sieci i danych. Pandemia koronawirusa tylko pog???bi??a ten problem, a jednocze??nie ukaza??a problemy ekonomiczne, kt??re zmusi??y wiele firm do ci?? bud??etowych i zwolnie?? nawet w??r??d najwa??niejszych cz??onk??w zespo??u. Tymczasem dla cyberprzest?pc??w pandemia sta??a si? doskona??? okazj? do przeprowadzania atak??w, poniewa?? znaczna liczba pracownik??w przenios??a si? do pracy z domu.
Jakie konsekwencje b?dzie mia??a luka kompetencyjna?
W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Fortinet okaza??o si?, ??e 68% badanych firm mia??o problemy z rekrutacj?, zatrudnianiem i utrzymaniem wykwalifikowanych pracownik??w zajmuj?cych si? cyberbezpiecze??stwem. Dla tak wa??nej dziedziny jest to alarmuj?ca statystyka. W dodatku 73% respondent??w do??wiadczy??o w ci?gu ostatniego roku co najmniej jednego przypadku naruszenia bezpiecze??stwa, kt??rego mo??na by??oby unikn??, gdyby pracownicy mieli wi?ksz? ??wiadomo??? zasad cyberhigieny.
?? Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu ma daleko id?ce konsekwencje dla bezpiecze??stwa ??rodowiska IT i danych, a tak??e dla ??rodowisk technik operacyjnych (OT). Jednocze??nie stale ro??nie liczba i poziom zaawansowania cyberatak??w na firmy, kt??re ?? w razie powodzenia ?? mog? by? wyniszczaj?ce i powodowa? przestoje w pracy kosztuj?ce setki tysi?cy z??otych ?? m??wi Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.
Jak znale??? najlepszego kandydata?
Jednym z najwi?kszych problem??w podczas rekrutacji specjalisty ds. bezpiecze??stwa s? oczekiwania zarz?d??w firm co do kompetencji i do??wiadczenia kandydata. Z regu??y znacznie przekraczaj? one to, co mo??na osi?gn?? w ci?gu 5, 7 a nawet 10 lat kariery zawodowej. Co wi?cej, zaw???anie mo??liwo??ci zatrudnienia do tylko tych, kt??rzy spe??nialiby okre??lone wymagania dotycz?ce do??wiadczenia i sta??u pracy, cz?sto wyklucza najzdolniejszych i utalentowanych absolwent??w. Tymczasem to oni zazwyczaj s? ch?tni do nauki i ciekawi mo??liwo??ci, jakie daje praca w obszarze cyberbezpiecze??stwa.
Polityka zatrudnienia powinna wi?c skupia? si? na rzeczywistych umiej?tno??ciach i wrodzonych atutach kandydat??w, a nie tylko na ??x-letniemu? do??wiadczeniu. Rozmowy kwalifikacyjne mog? dotyczy? takich kwestii jak umiej?tno??ci komunikacyjne i przyw??dcze, zdolno??ci analityczne i matematyczne, rozumienie abstrakcyjnych pomys????w czy zakres niezale??no??ci i autonomii. Powie to znacznie wi?cej na temat kandydata, ni?? jego ??suche? CV.
Nast?pnie zarz?dy przedsi?biorstw powinny wdro??y? programy szkole?? okresowych, w ramach kt??rych nowi pracownicy mog? zdoby? umiej?tno??ci potrzebne do monitorowania sieci, wykrywania zagro??e?? i niwelowania ich skutk??w. Podobnymi szkoleniami warto obj?? tak??e dotychczasowych pracownik??w. Mo??e si? okaza?, ??e kt??ry?? z nich wniesie now? perspektyw? do spraw zwi?zanych z bezpiecze??stwem IT.

Authors

Top